Gå till innehåll

Familjerätt

§ LEX HELENA | FAMILJERÄTT

Familjerätt

Under rubriken familjerätt vänder sig § Lex Helena till dig som vill veta mer eller har aktuella frågor kring allt det som är föremål för det familjerättsliga området. Det kan handla om allt från arv, samboförhållanden, namnändring, umgängesrätt, bodelning, samt bouppteckningar m.m.

Vad handlar familjerätten om?

Familjerätt är en del av civilrätten och handlar om den del som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskap och arvsfrågor till familjerätten.
Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten.

GIFTERMÅL/PARTNERSKAP

Att ingå ett giftermål eller partnerskap betyder att förhållandet har formaliserats och legaliserats.

SAMBOFÖRHÅLLANDE

Att flytta ihop och bli sambor är att påbörja ett olegaliserat och formlöst förhållande.

FÖRSÖRJNINGSPLIKT

Bra att känna till är att du som är förälder eller vårdnadshavare är iklädda försörjningsplikt, det vill säga har ansvar för sina barns försörjning. I Sverige gäller försörjningsplikten tills dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.
Då barnet studerar på gymnasienivå eller motsvarande så kvarstår försörjningsplikten – till 21-årsdagen. Det finns dock ett undantag och det är om barnet börjar studera igen först efter 19-årsdagen, då återupptas inte försörjningsplikten.
Föräldern och/eller vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Allt större hänsyn skall dock tas till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och utveckling.

ARV

Rätten till arv regleras inom arvsrätten som är en samlingsbeteckning på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.