Gå till innehåll

Avtalsrätt

§ LEX HELENA | AVTALSRÄTT

AvtalsrättVAD ÄR AVTALSRÄTT?

Avtalsrätt (kontraktsrätt) är det juridiska område som koncentrerar sig på rättsförhållandet mellan parterna i ett avtal. Typiska frågor inom avtalsrätten är bland annat avtals bundenhet och tolkning av avtal.

EN GRUNDLÄGGANDE PRINCIP

Den grundläggande principen är pacta sunt servanda, det vill säga att ingångna avtal skall hållas.

I STRID MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Här vänder sig § Lex Helena till dig som är enskild näringsidkare eller annan typ av småföretagare och som ingått och fastnat i ofördelaktiga avtal på grund av påstridiga och stressande säljare. Ofta handlar det om fagra löften med tillhörande ofördelaktiga avtal som löper över ett par års tid eller mer. Den här typen av erbjudanden marknadsförs dessutom i regel i strid med gällande lagstiftning.

AVTALSRÄTTENS UTVECKLING

Avtalsrätten eller kontraktsrätten är starkt påverkad av merkantilistiska ideal och då främst tanken om avtalsfrihet. Den innebär att parterna fritt både får välja avtalspart och bestämma avtalets innehåll.
Alltsedan 1900-talets senare hälft har avtalsrätten reglerats allt mer vartefter man sett ett behov av skydd för den svagare parten i avtalet oftast den enskilde konsumenten. Ibland kan även enskilda näringsidkare ses som den svagare parten.

EN RÄTTSHANDLING

Ett avtal är en rättshandling. Även muntliga avtal gäller. Dock kan det vara svårt att verkligen lyckas bevisa vad som överenskommits, även i de fall då samtalet spelats in.
Det har hänt och händer relativt ofta att oseriösa företag endast spelar in delar av säljsamtalet och sedan använder sig av ett ljudredigeringsprogram med vilket de manipulerar inspelade så kallade ”accepter”, vilket medför att de hävdar att ett avtal har ingåtts.

DISPOSITIV AVTALSLAG

Avtalslagen är i huvudsak dispositiv, vilket innebär att parterna på frivillig basis kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen.