Avtalsrätt

Avtalsrätt

Vad är avtalsrätt?

Avtalsrätt (kontraktsrätt) är det juridiska område som koncentrerar sig på rättsförhållandet mellan parterna i ett avtal. Typiska frågor inom avtalsrätten är bland annat avtals bundenhet och tolkning av avtal.

En grundläggande princip

Den grundläggande principen är pacta sunt servanda, det vill säga att ingångna avtal skall hållas.

Lagstridiga avtal

Här vänder sig § Lex Helena till dig som är enskild näringsidkare eller annan typ av småföretagare och som ingått och fastnat i ofördelaktiga avtal på grund av påstridiga och stressande säljare. Ofta handlar det om fagra löften med tillhörande ofördelaktiga avtal som löper över ett par års tid eller mer. Den här typen av erbjudanden marknadsförs dessutom i regel i strid med gällande lagstiftning.

Avtalsrättens utveckling

Avtalsrätten, även kallad kontraktsrätten, är starkt påverkad av merkantilistiska ideal och då främst tanken om avtalsfrihet. Den innebär att de parter som ingår avtalet, fritt både får välja avtalspart och bestämma avtalets innehåll.
Alltsedan 1900-talets senare hälft har avtalsrätten reglerats allt mer vartefter man sett ett behov av skydd för den svagare parten i avtalet. Oftast den enskilde konsumenten. Ibland kan även enskilda näringsidkare ses som den svagare parten.

En rättshandling

Kom ihåg att dtt avtal är en rättshandling.

Även ingångna muntliga avtal gäller. Dock kan det vara svårt att verkligen lyckas bevisa vad som överenskommits, även i de fall då ett samtal spelats in.

Var uppmärksam på att det har hänt, och fortfarande händer att oseriösa företag endast spelar in delar av säljsamtalet och sedan använder sig av ett ljudredigeringsprogram med vilket de manipulerar inspelade så kallade ”accepter”, vilket medför att de hävdar att ett avtal har ingåtts.

Var även uppmärksam på ”gratisprenumerationer” som i annonseringen sägs upphöra per automatik efter det att ”provperioden” avlutats. I själva verket är det vanligt att det framkommer, först i företagets orderbekräftelse, att fakturering kommer att ske för det fall ”gratisprenumerationen EJ sägs upp i tid. Varmed gratisprenumerationen per automatik övergå till att vara en löpande sådan – som du betalar för…

Dispositiv avtalslag

Avtalslagen är i huvudsak dispositiv, vilket innebär att parterna på frivillig basis kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen. Parterna kan avtala bort paragrafer och ändra innehållet relativt fritt. Var vaksam på situationer som kan leda till att så kallade obilliga avtal ingås. Detta innebär att villkoren i avtalet är att betrakta som orimligt, oskäligt eller orättvist.

Vid en rättslig prövning är det mycket möjligt att ett sådant avtal ogiltigförklaras helt eller till delar. Ogiltigförklaringen innebär ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter för parterna.

I de fall avtalet inte lett till att några prestationer utväxlats, kan avtalsförhållandet mellan parterna avslutas enkelt. Har parterna däremot börjat tillämpa avtalet kan inte parterna helt bortse från avtalet. I en sådan situation uppstår i regel svåra civilrättsliga frågor att prövas i de allmänna domstolarna.

Kom ihåg att det är svårt för en svagare part att få rätt vid en domstolsprövning. Risken är överhängande att den svagare parten förlorar processen. Vilket medför att den förlorande parten både förlorar saken och blir skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

Vad är avtalsrätt?

Avtalsrätt (kontraktsrätt) är det juridiska område som koncentrerar sig på rättsförhållandet mellan parterna i ett avtal. Typiska frågor inom avtalsrätten är bland annat avtals bundenhet och tolkning av avtal.

En grundläggande princip

Den grundläggande principen är pacta sunt servanda, det vill säga att ingångna avtal skall hållas.

Lagstridiga avtal

Här vänder sig § Lex Helena till dig som är enskild näringsidkare eller annan typ av småföretagare och som ingått och fastnat i ofördelaktiga avtal på grund av påstridiga och stressande säljare. Ofta handlar det om fagra löften med tillhörande ofördelaktiga avtal som löper över ett par års tid eller mer. Den här typen av erbjudanden marknadsförs dessutom i regel i strid med gällande lagstiftning.

Avtalsrättens utveckling

Avtalsrätten, även kallad kontraktsrätten, är starkt påverkad av merkantilistiska ideal och då främst tanken om avtalsfrihet. Den innebär att de parter som ingår avtalet, fritt både får välja avtalspart och bestämma avtalets innehåll.
Alltsedan 1900-talets senare hälft har avtalsrätten reglerats allt mer vartefter man sett ett behov av skydd för den svagare parten i avtalet. Oftast den enskilde konsumenten. Ibland kan även enskilda näringsidkare ses som den svagare parten.

En rättshandling

Kom ihåg att dtt avtal är en rättshandling.

Även ingångna muntliga avtal gäller. Dock kan det vara svårt att verkligen lyckas bevisa vad som överenskommits, även i de fall då ett samtal spelats in.

Var uppmärksam på att det har hänt, och fortfarande händer att oseriösa företag endast spelar in delar av säljsamtalet och sedan använder sig av ett ljudredigeringsprogram med vilket de manipulerar inspelade så kallade ”accepter”, vilket medför att de hävdar att ett avtal har ingåtts.

Var även uppmärksam på ”gratisprenumerationer” som i annonseringen sägs upphöra per automatik efter det att ”provperioden” avlutats. I själva verket är det vanligt att det framkommer, först i företagets orderbekräftelse, att fakturering kommer att ske för det fall ”gratisprenumerationen EJ sägs upp i tid. Varmed gratisprenumerationen per automatik övergå till att vara en löpande sådan – som du betalar för…

Dispositiv avtalslag

Avtalslagen är i huvudsak dispositiv, vilket innebär att parterna på frivillig basis kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen. Parterna kan avtala bort paragrafer och ändra innehållet relativt fritt. Var vaksam på situationer som kan leda till att så kallade obilliga avtal ingås. Detta innebär att villkoren i avtalet är att betrakta som orimligt, oskäligt eller orättvist.

Vid en rättslig prövning är det mycket möjligt att ett sådant avtal ogiltigförklaras helt eller till delar. Ogiltigförklaringen innebär ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter för parterna.

I de fall avtalet inte lett till att några prestationer utväxlats, kan avtalsförhållandet mellan parterna avslutas enkelt. Har parterna däremot börjat tillämpa avtalet kan inte parterna helt bortse från avtalet. I en sådan situation uppstår i regel svåra civilrättsliga frågor att prövas i de allmänna domstolarna.

Kom ihåg att det är svårt för en svagare part att få rätt vid en domstolsprövning. Risken är överhängande att den svagare parten förlorar processen. Vilket medför att den förlorande parten både förlorar saken och blir skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

Länksamling till lagar inom avtalsrätten

Allmnän avtalsrätt

Avtalslagen   (fullständigt namn: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område)

Prokuralag (1974:158)

Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Kommissionslag (2009:865)

Speciell avtalsrätt

 Köplag, KöpL(1990:931))

Konsumentköplag KKöpL (1990:932) 

Gåvolag  Fullständigt namn: Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Konsumenttjänstlag, KTjL (1985:716)

Lag om internationella köp (CISG)

Distans- och hemförsäljningslag Fullständigt namn: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Källa: Lagen.nu

Länksamling

Allmän avtalsrätt

Speciell avtalsrätt

Köplag, KöpL(1990:931))

Konsumentköplag KKöpL (1990:932) 

Gåvolag  Fullständigt namn: Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Konsumenttjänstlag, KTjL (1985:716)

Lag om internationella köp (CISG)

Distans- och hemförsäljningslag Fullständigt namn: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Källa: Lagen.nu